• Nyereményjáték szabályzat

  Nyereményjáték Szabályzat

  HarmonyArtFoto

  1. A promóció megnevezése: Valentin napi promóció

  Szervező: HarmonyArt Fotó© – számlázási név és cím: Eco-Exact Bt. 1157. Budapest, Apolló u 58

  A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

  2. A sorsolás időpontja: február 21. A promóció időtartama:8 nap

  3. A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás

  bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  – a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

  -egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

  Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve   a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt,vagy a sorsolást megelőzően visszavonja.

  A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

  A promócióban résztvevő személyek: a facebook.com/harmonyartfoto oldal rajongói

  A játékban részt vehet,aki:

  – rajongója a harmonyartfoto facebook oldalnak

  -like-olja a képet

  -kommentel hozzá

  4. A Játék leírása

  A nyereményjáték online facebook hirdetésben a Szervező közösségi oldalán kerül népszerűsítésre.

  A nyeremények:

  -1 db 25 oldalas fine art fotoalbum a viis desing alábbi modelljei közül (DIANA:
  NINA:SABA:FLORA:SEFORA:OFELIA:LARA:PERLA:TOSCA:ANTEA:NEIVA:FOCA:5.500:LUNA:EVA:FILIPPA:GINEVRA/GHITA: ISA:), szintetikus borítás, fényképes betét, gravírozás nélkül, 2 féle választott műbőr vagy textil anyagból, fekete vagy fehér háttérrel,luxus csomag nélkül.20x30cm, 400gr papíron, matt vagy fényes nyomással, hideg ragasztással. Azok jogosultak a nyereményre, akik a HarmonyArtFototól 2016. március 10-ig történő szerződéskötéssel 2016. szeptember 30-ig egy teljes esküvői fotózást, vagy külön napi kreatív esküvői fotózást, vagy kombinált (beltéri és szabadtéri) páros fotózást/jegyesfotózást rendelnek.

  -1 db menyasszonyi próbasmink Pásztor Krisztina profi sminkes szalonjában (Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40) kerül átadásra.

  -1x 25% kedvezmény a szerződött esküvői fotózás (esküvői fotózás, vagy külön napi kreatív esküvői fotózás, vagy kombinált (beltéri és szabadtéri) páros fotózás/jegyesfotózás) árából, amennyiben a HarmonyArtFotóval szerződik esküvői fényképezésre a kisorsolt személy 2016, március 10-ig egy 2016. október 30-ig tartandó esküvőre.

  A nyeremények további szabályai:  A nyeremények készpénzre és más nyereménytárgyra nem válthatók be, és nem ruházhatók át. Előre nem látható események bekövetkezte esetére a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben.

  5. A sorsolásról

  Az akció időtartama alatt promóciós képet like-oló és ahhoz hozzászóló játékosok között kerül megrendezésre a sorsolás.

  A sorsolás a véletlenszerű számokat generáló számítógépes program, a random.org használatával történik a sorsolás időpontjában a játékosok nevei számozott listán állnak rendelkezésre( a kommentelők nevei), a program ebből kiválaszt egy számot. A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor használt adatlapján sorsolást követően azonnal értesítjük.

  A sorsoláson a játék meghirdetésének első napjától beérkezett összes érvényes like-olás és kommentelés részt vesz.

  Szervező kizárhatja a Játékból ha a Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

  A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 2 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja,a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes. Ha a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a HarmonyArtFoto tulajdonában marad.

  6. A nyeremények átvételének feltételei

  A nyertesek facebook-on keresztül elektronikus üzenetben kerülnek értesítésre.

  A nyertes(ek) a nyeremények átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 20 napon belül, március 15-ig jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át, úgy az elvész. Átvételnek minősül az ajándékkupon átvétele melletti időpont foglalás a szolgáltatásra, azaz szerződés kötés a fotós illetve sminkes szolgáltatásra, akkor is ha a fotózásra illetve sminkelésre később, 2016. szeptember 30-ig kerül sor

  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő).

  Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt nyilatkozattal visszautasíthatja.

  7.Valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

  A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért ill. következményekért.

  A nyereményhez SzJA fizetési kötelezettség nem tartozik. Minden egyéb, a játékban részvétel vagy a nyeremény beváltása kapcsán felmerülő költség (pl. a főnyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) a Játékost terheli.

  8.A Szervező jogai

  Hamisított vagy manipulált regisztrációk nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban résztvevő regisztrációk érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

  Amennyiben az akció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse vagy a sportszerűtlen játékost a játékból kizárja.

  A Szervező, illetve az akció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt az akció során, az akció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az akció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

  A HarmonyArtFoto a nyeremények minőségi hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

  A HarmonyArtFoto kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a HarmonyArtFotoval vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

  9.Azáltal, hogy a Játékos az akcióban részvétele során a nevét a megadott online felületen feltünteti, a Játékos feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy: nyertessége esetén a neve nyilvánosságra kerüljön, továbbá a személyes adatait a Szervező és annak megbízott adatfeldolgozója a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezésének megfelelően kezelje, a nyeremény átadásáról kép-, hang- vagy/és filmfelvétel készüljön, és ezen felvételek akár részben akár egészben egy későbbi reklám-kampány során felhasználásra kerüljenek – idő- és alkalombeli korlátozás valamint külön díjazás nélkül.

  A résztvevők elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az akcióban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

  A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok az Eco-Exact Bt.., mint adatkezelő adatbázisába kerülnek, az adatok feldolgozását is a Szervező végzi. Az adatok megadása önkéntes. A Szervező ezeket az adatokat kizárólag a Nyereményjáték lebonyolításához használja fel, az adatok kezelése anyereményjáték idejéig tart. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, valamint megilleti az adatai kezelése elleni tiltakozás joga. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a Nyereményjátékban történő részvétellel.

  A nyertesek közzétételére a sorsolást követően a Szervező közösségi weboldalán kerül sor.

  A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a Szervező közösségi weboldalán kérhet.

  A Játékosok a részvétellel a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.